Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Aktivácia nakonfigurovaných pripojení pri serveri Linux Debian a Ubuntu

10.1.6 Aktivácia nakonfigurovaných pripojení pri serveri Linux Debian a Ubuntu Cloud Server Pro service guide

Pri aktivácii verejnej IP na cloud serveri je potrebné nakonfigurovať sieťovú kartu pomocou parametrov získaných v priebehu vytvárania verejnej IP adresy. Tieto údaje môžete nájsť v okne s detailmi verejnej IP adresy:
  1. Zvoľte záložku "Spravovať" v Control paneli a kliknite na položku menu "Verejné IP adresy" vľavo,
  2. Po otvorení stránky so všetkými verejnými IP adresami kliknite na tlačidlo "Detaily" na riadku IP, pre ktorú potrebujete konfiguračné parametre.

Pripojte sa ku cloud serveru cez zotavovaciu konzolu. Pri systémoch Linux Debian je možné nakonfigurovať sieťovú kartu tak dočasne (až k nasledujúcemu reštartovaniu), ako aj trvale.
Pre dočasnú konfiguráciu karty, pre diagnostické účely alebo pre overenie a otestovanie jej funkčnosti, postupujte nasledovne:

  1. Spustite z príkazového riadka ifconfig napríklad ifconfig <interface> <ip_address>  netmask <netmask> kde: <interface> je karta, ktorá sa má nakonfigurovať (eth0 eth1 eth2), <ip_address> je verejná IP adresa, ktorá sa má priradiť, <netmask> je subnet maska, ktorá sa má použiť (napr. ifconfig eth2 95.110.153.24 netmask 255.255.255.0 nakonfiguruje kartu "eth2" s IP "95.110.153.24" a maskou podsiete "255.255.255.0"),
  2. Spustite z príkazového riadka "route" s nasledujúcim zložením: route add default gw <gateway> kde <gateway> je IP adresa spojená s gateway (napr. spustením route add default gw 95.110.153.1 sa nastaví "default" gateway" s IP "95.110.153.1"),
  3. Spustite z príkazového riadka ifconfig <interface> pre kontrolu správnej konfigurácie karty (napr. ifconfig eth2 pre kontrolu nového nastavenia na karte eth2),
  4. Spustite z príkazového riadka route pre kontrolu nastavenia gateway pre IP.
Pre trvalú konfiguráciu sieťového rozhrania postupujte nasledovne:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 95.110.153.24
netmask 255.255.255.0
gateway 95.110.153.1
dns-nameservers 8.8.8.8   8.8.4.4

  1. Spustite z príkazového riadka nano /etc/network/interfaces pre editovanie konfiguračného súboru,
  2. Upravte súbor zadaním údajov IP, ktoré ste si v predchádzajúcej fáze zaznamenali – všetko pre sieťovú kartu, ktorú chcete nakonfigurovať. Pripomíname, že pre presun vo vnútri textového súboru môžete použiť šípky a na zadanie nového textu ho stačí pridať za existujúce riadky (na príklade konfigurovaná sieťová karta eth0 s verejnou IP adresou 95.110.153.24 s netmaskou 255.255.255.0 a gateway 95.110.153.1),
  3. Po zadaní všetkých údajov stlačte "CTRL+O" na uloženie zmien a následne "CTRL+X" pre opustenie editoru.
V tejto chvíli je cloud server správne pripojený k internetu a je prístupný z internetu pomocou nakonfigurovanej verejnej IP adresy.