COMPUTING > Cloud Servery > 3 - Vytváranie a konfigurácia cloud servera > Ako rozdeliť a formátovať pevný disk, ku ktorému bol pridaný nový priestor

3.2.5.4 Ako rozdeliť a formátovať pevný disk, ku ktorému bol pridaný nový priestor Cloud Server Pro service guide

S výnimkou prvého pevného disku (HD) prítomného na cloud serveri sú prídavné disky (HD1, HD2, HD3) vo formáte RAW: pre používanie v systéme je nutné uskutočniť rozdelenie a formátovanie prídavných diskov.
 
 1. Pripojte sa ku cloud serveru cez RDP.
 2. Pre prístup k Disk Managementu choďte na: Štart > Ovládací Panel > Systém a Zabezpečenie > Nástroje na správu (Vytvoriť a formátovať pevný disk).
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priestor disku "nepriradený" (pridaný priestor) a zvoľte napríklad "Nový zväzok" a pokračujte nasledujúcimi krokmi (voľba veľkosti diskového oddielu a pridelenia písmena, typ súborového systému) (obr. 1.).
 4. Po dokončení tohto procesu bude priestor pevného disku pridelený a pripravený na formátovanie (obr. 2.).

[obr.1]


[obr.2]

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  525MB   524MB   primary  ext4         boot
 2      525MB   8590MB  8065MB  primary               lvm

(parted) mkpart
Partition type?  primary/extended? primary
File system type?  [ext2]? ext3
Start? 8590MB
End? 21.5GB

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  525MB   524MB   primary  ext4         boot
 2      525MB   8590MB  8065MB  primary               lvm
 3      8590MB  21.5GB  12.9GB  primary

# mke2fs /dev/sda3
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
786432 inodes, 3145728 blocks
157286 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=3221225472
96 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

 1. Pripojte sa ku cloud serveru cez SSH.
 2. Po uskutočnení prístupu zadajte fdisk -l do príkazového riadku a stlačte Enter.
 3. Zobrazia sa informácie týkajúce sa nainštalovaných pevných diskov a príslušných oddielov.
 4. Identifikujte pevný disk, ku ktorému bol pridaný nový priestor, a skontrolujte počet diskových oddielov.
 5. Spustite z príkazového riadka aplikáciu Parted pre vybraný disk, na ktorom bolo vytvorené miesto pomocou parted /dev/sda/ (tu je vybraný disk /dev/sda) a potvrďte klávesom Enter.
 6. Ak disk, na ktorom ste vytvorili miesto nebol ešte formátovaný, musíte najskôr vytvoriť tabuľku oddielov pomocou príkazu mktable a vybrať voľbu Msdos. Inak preskočte tento krok a pokračujte ďalej.
 7. Zadajte print a stlačte Enter, čím skontrolujete všetky už existujúce oddiely pevného disku.
 8. Pre vytvorenie nového oddielu pre pridaný priestor spustite mkpart a odpovedajte na všetky otázky. Najskôr budete požiadaný o zvolenie typu "type" medzi "primary" a "extended" (zvoľte primary) a potom o uvedenie typu súborového systému "File System" (zvoľte napríklad ext3 a potvrďte); následne budete požiadaný o uvedenie začiatku a konca oddielu (v našom prípade, ak chceme vytvoriť oddiel zodpovedajúci pridanému priestoru, stačí uviesť ako začiatok hodnotu "end" oddielu s najvyšším číslom a s maximálnou veľkosťou na koniec).
 9. Teraz môžete opätovným spustením print, overiť vytvorenie diskového oddielu 3.
 10. V tejto chvíli nezostáva nič, než vytvoriť vo vytvorenom oddiele súborový systém: najskôr opustite "parted" zadaním quit a potom spustite mke2fs pre vytvorený oddiel.

Disk /dev/sdb: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        2610    20964793+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb2            2611        3916    10490445   83  Linux

 1. Pripojte sa ku cloud serveru cez SSH alebo Java applet.
 2. Po uskutočnení prístupu zadajte fdisk -l do príkazového riadku a stlačte Enter.
 3. Zobrazia sa informácie týkajúce sa nainštalovaných pevných diskov a príslušných oddielov.
 4. Identifikujte pevný disk, ku ktorému bol pridaný nový priestor a skontrolujte počet prítomných diskových oddielov.
 5. V príkazovom riadku spustite nástroj CFdisk a uveďte disk, ktorý chcete rozdeliť, napríklad zadaním cfdisk /dev/sdb a stlačte Enter (v tomto prípade je disk určený k rozdeleniu dev/sdb/).
 6. Otvorí sa obrazovka s parametrami pevného disku: v hornej časti bude uvedený hlavný diskový oddiel a hneď pod ním práve pridaný priestor. Pomocou šípky pre posun dolu zvoľte riadok vzťahujúci sa k prídavnému priestoru; pomocou šípky na posun doprava sa presuňte nad príkaz [New] a stlačte Enter. Budete požiadaný o zvolenie jednej z nasledujúcich možností [Primary] a [Logical] pre nový oddiel: zvoľte napríklad [Primary] a potvrďte.

  Potom budete požiadaný o zvolenie veľkosti oddielu (ak necháte ponúkané číslo bez zmeny, oddiel bude zodpovedať celému práve pridanému priestoru) a o potvrdenie voľby. Týmto spôsobom vytvoríte nový oddiel, ktorý bude v našom prípade uvedený v zozname na hlavnej obrazovke pod názvom sdb2.
 7. Ak sa teraz presuniete pomocou šípok a zvolíte [Type], budete môcť popri vytvorenom oddiele zvoliť súborový systém. Bude vám ponúknutý zoznam jednotlivých súborových systémov. Zadajte kód zodpovedajúceho typu a potvrďte pomocou klávesu Enter. Dôjde k aktualizácii hlavnej obrazovky, kde sa zobrazí typ zvolený pre vytvorenie oddielu.
 8. Ak na hlavnej obrazovke zvolíte [Write], bude možné formátovať vytvorený oddiel: budete požiadaný o potvrdenie pre pokračovanie v operácii. Po niekoľkých sekundách bude operácia ukončená a Vy budete presmerovaný na hlavnú obrazovku.
 9. Pre opustenie sa presuňte na [quit] a pre kontrolu opätovným zadaním fdisk -l zobrazíte v zozname diskov aj novo vytvorený oddiel.
 
The operations described are examples: the improper use or use without due care and skill, can cause the partial and total loss of data, and in some cases may jeopardize the correct operation of the virtual server. Using this guide without the appropriate skills is not recommended. Aruba S.p.A. does not accept any responsibility for any problems or damage caused by using these guides