COMPUTING > Cloud Servery > Vytváranie a konfigurácia cloud servera > Rozdelenie a formátovanie prídavného pevného disku

3.2.5.2 Rozdelenie a formátovanie prídavného pevného disku Cloud Server Pro service guide

Pre rozdelenie a formátovanie prídavného pevného disku na cloud serveri postupujte nasledovne:
 
 1. Pripojte sa ku cloud serveru pomocou RDP.
 2. Kliknite na "Štart", prejdite myšou na "Computer" , kliknite naň pravým tlačidlom myši ("My Computer" ve Windows 2003) a vyberte "Manage".
 3. V ľavom stĺpci pod "Úložisko" zvoľte "Správa Diskov".
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu práve pridaného pevného disku a zvoľte "Pripojiť" (obr. 1).
 5. Znovu kliknite tlačidlom myši na rovnakú ikonu a zvoľte "Inicializovať disk" (obr. 2).
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na priestor pevného disku "nealokované" a zvoľte napríklad "Nový zväzok", pokračujte v sprievodcovi jednotlivými krokmi (voľba veľkosti diskového oddielu a pridelenie písmena, typ súborového systému) (obr. 3).
 7. Po dokončení tohto procesu bude pevný disk rozdelený a pripravený na formátovanie (obr. 4).
part-form-win-01-(1).jpg
[obr.1]


[obr.2]


[obr.3]


[obr.4]

Zopakujte postup od bodu 5, v prípade, že chcete vytvoriť viacej oddielov na rovnakom pevnom disku.

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number  Start  End  Size Type  File system  Flags

(parted) mkpart
Partition type?  primary/extended? primary
File system type?  [ext2]? ext3
Start? 1
End? 21.5GB

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start  End     Size    Type    File system  Flags
 1      1049kB 21.5GB  21.5GB  primary ext3

# mkfs.ext3 /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2684354560
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
      32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon May 21 09:51:28 2012
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

/dev/mapper/vg-lv_root  /             ext4     defaults        1 1
UUID=880645ef-dfff-477d-92d3-886935289a74 /boot         ext4     defaults        1 2
/dev/mapper/vg-lv_swap  swap          swap     defaults        0 0
tmpfs                   /dev/shm      tmpfs    defaults        0 0
devpts                  /dev/pts      devpts   gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys          sysfs    defaults        0 0
proc                    /proc         proc     defaults        0 0
/dev/cdrom              /media/cdrom  iso9660  noauto,owner,ro 0 0
/dev/sdb1               /backup       ext3     defaults        1 1

 1. Pripojte sa ku cloud serveru cez SSH.
 2. Po uskutočnení prístupu zadajte fdisk -l na príkazovom riadku a stlačte kláves Enter.
 3. Zobrazia sa informácie týkajúce sa nainštalovaných pevných diskov a príslušných údajov.
 4. Identifikujte práve pridaný pevný disk: ak ide o prvý prídavný pevný disk, mal by mať formát /dev/sdb.
 5. Spustite z príkazového riadku aplikáciu Parted pre vybraný disk, ktorý chcete naformátovať: napr. parted /dev/sdb a potvrďte klávesom Enter.
 6. Potom vytvorte tabuľku oddielov zadaním príkazu mktable a potvrďte klávesom Enter. Na otázku, aký typ oddielu vybrať, zvoľte Msdos a potvrďte pomocou Enter.
 7. Zadajte print a stlačte Enter, čím sa uistíme, že sa skutočne nachádzate na novom pevnom disku. V tomto prípade sa zobrazí typ modelu, kde bude zobrazená maximálna veľkosť a budú vymenované diskové oddiely (v tomto prípade žiadny oddiel, pretože pevný disk bol práve pridaný).
 8. Pre vytvorenie nového oddielu spustite mkpart odpovedajte na všetky otázky. Najskôr budete požiadaný o výber typu "type" medzi "primary" a "extended" (zvoľte primary) a potom o uvedenie typu "File System" (zvoľte napríklad ext3 a potvrďte); následne budete požiadaný o uvedenie začiatku a konca oddielu (v našom prípade, ak chceme zvoliť oddiel zodpovedajúci fyzickej kapacite pevného disku, stačí uviesť začiatok pomocou 1 a koniec pomocou 21,5 GB).
 9. Teraz môžete opätovným spustenímprint overiť, či došlo k vytvoreniu nového diskového oddielu 1.
 10. V tejto chvíli nezostáva nič, než vytvoriť v novom oddiele Filesystem: najskôr opustite "parted" zadaním quit a potom spustite mke2fs pre vytvorený oddiel (v príklade je to /dev/sdb1).
 11. Pre automatické pripojenie oddielu pri štarte servera editujte  /etc/fstab a nastavte tam spôsob pripojenia.

Disk /dev/sdb: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        2610    20964793+  82  Linux swap / Solaris

# mkfs.ext3 /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2684354560
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
     32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon May 21 09:51:28 2012
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

/dev/mapper/vg-lv_root  /             ext4     defaults        1 1
UUID=880645ef-dfff-477d-92d3-886935289a74 /boot         ext4     defaults        1 2
/dev/mapper/vg-lv_swap  swap          swap     defaults        0 0
tmpfs                   /dev/shm      tmpfs    defaults        0 0
devpts                  /dev/pts      devpts   gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys          sysfs    defaults        0 0
proc                    /proc         proc     defaults        0 0
/dev/cdrom              /media/cdrom  iso9660  noauto,owner,ro 0 0
/dev/sdb1               /backup       ext3     defaults        1 1

 1. Pripojte sa ku cloud serveru cez SSH alebo Java applet.
 2. Po uskutočnení prístupu zadajte fdisk -l do príkazového riadka a stlačte Enter.
 3. Zobrazia sa informácie týkajúce sa nainštalovaných pevných diskov a príslušných oddielov.
 4. Identifikujte práve pridaný pevný disk: V prípade, ak ide o prvý prídavný disk, mal by mať formát /dev/sdb. Ak ste disk práve pridali, pravdepodobne sa v zozname nezobrazí, a preto bude nutné virtuálny server reštartovať: zadajte reboot a potvrďte. Po reštartovaní cloud servera zopakujte operácie od bodu 1.
 5. Z príkazového riadku spustite nástroj Cfdisk a uveďte pevný disk, ktorý chcete rozdeliť, napríklad zadaním cfdisk /dev/sdb a stlačením Enter (v tomto prípade je disk určený k rozdeleniu /dev/sdb/).
 6. Zobrazí sa obrazovka s parametrami disku: teraz sa pomocou šípok presuňte na príkaz [New] a stlačte Enter.

  cfdisk-1.jpg

  Budete požiadaný o zvolenie jednej z nasledujúcich dvoch možností [Primary] a [Logical] pre nový oddiel: zvoľte napríklad [Primary] a potvrďte.

  cfdisk-2.jpg

  Potom budete požiadaný o zvolenie veľkosti oddielu (ak necháte ponúkané číslo bez zmeny, oddiel bude zodpovedať celému priestoru na novom pevnom disku) a o potvrdenie voľby. Týmto spôsobom vytvoríte nový oddiel, ktorý bude v našom prípade uvedený v zozname na hlavnej obrazovke pod názvom sdb1.

  cfdisk-3.jpg

  V túto chvíľu pomocou šípky vyberte [Type], čím budete môcť pri vytvorenom oddiele zvoliť Filesystem. Bude Vám ponúknutý zoznam jednotlivých súborových systémov. Zadajte kód zodpovedajúci zvolenému typu a potvrďte pomocou klávesu Enter. Dôjde k aktualizácii hlavnej obrazovky, kde sa zobrazí typ zvolený pre vytvorený oddiel.
 7. Ak na hlavnej obrazovke zvolíte [Write], budete môcť formátovať vytvorený oddiel: budete požiadaný o potvrdenie pre pokračovanie v operácii. Po niekoľkých sekundách bude operácia ukončená a Vy budete presmerovaný na hlavnú obrazovku.
 8. Pre opustenie sa presuňte na [quit] a pre kontrolu zadajte fdisk -l uvidíte v zozname diskov aj novo vytvorený oddiel.
 9. Teraz už zostáva iba vo vytvorenom oddiele vytvoriť súborový systém: najprv ukončite parted príkazom quit, a potom, ak si prajete vytvoriť ext3 oddiel zadajte pre vytvorený oddiel príkaz mkfs.ext.3 (ktorý je v tomto príklade: /dev/sdb1).
 10. Pre automatické pripojenie oddielu pri štarte servera editujte  /etc/fstab a nastavte tam spôsob pripojenia.
 
The operations described are examples: the improper use or use without due care and skill, can cause the partial and total loss of data, and in some cases may jeopardize the correct operation of the virtual server. Using this guide without the appropriate skills is not recommended. Aruba S.p.A. does not accept any responsibility for any problems or damage caused by using these guides