6.10 Správy

Správy sú textové upozornenia, ktoré upozorňujú používateľa na výsledok operácií uskutočnených na príslušných strojoch.  Ďalej môžu informovať používateľa o údržbe a nových funkciách.

Po pripojení ku Control panelu a voľbe Dátového centra je možné overiť, či sú k dispozícii nejaké správy týkajúce sa udalostí, ku ktorým došlo v rámci platformy Cloud.

V hornej časti panelu sa nachádza špecifická plocha "Správy", charakterizovaná číselnou hodnotou (podľa počtu prítomných oznámení):
 
   V prípade neprítomných, už zobrazených alebo zmazaných správ
   V prípade prítomných správ

V druhom prípade sa kliknutím na položku "Správy" zobrazí nasledujúca úroveňPrečítané a neprečítané správy sú farebne oddelené:
   svetlo žltá – ešte nezobrazené správy
   biela – už zobrazené správy
Správy sú dvojitého typu:
   Systémové:
Ide o správy, ktoré systém generuje automaticky pre potvrdenie operácií uskutočnených používateľom (napr. vytvorenie nového cloud servera, vypnutie cloud servera, archivácia cloud servera, atď.)
   Operátora:
Ide o oznámenia vytvorené alebo odoslané operátorom

Každá správa je identifikovaná ikonou, ktorá uvádza jej význam:
   úspešne uskutočnená operácia
   neúspešne uskutočnená operácia
   Pozor
   Info

Vpravo hore na stránke sa nachádzajú tlačidlá:
   pre obnovenie správ
  pre odstránenie všetkých oznámení
  pre zatvorenie úrovne
Ak chcete odstrániť iba jednu správu, na každom riadku je k dispozícii príslušné tlačidlo  

Všetky oznámenia sú časovo obmedzené a po uplynutí stanoveného časového intervalu nebudú ďalej zobraziteľné.

Neodstránené oznámenia budú zobrazované pri každej novej pracovnej relácii, až do vypršania stanovenej lehoty.

Systémové správy nie je možné odstrániť, ale iba odložiť. V prípade, že sa rozhodnete použiť tlačidlo "Odstraniť", správa nebude ďalej zobrazená v priebehu danej pracovnej relácie, ale pri novom prístupe sa zobrazí opäť, a to až do uplynutia stanoveného časové intervalu.

V časti "Správy" je možné nájsť všetky operácie uskutočnené na cloud serveroch, v časti "Log".