COMPUTING > Cloud Servery > 9 - Virtuálne switche a privátne siete > Konfigurácia súkromnej siete pri cloud serveroch Linux Debian a Ubuntu

9.3.4 Konfigurácia súkromnej siete pri cloud serveroch Linux Debian a Ubuntu Cloud Server Pro service guide

Pre konfiguráciu siete medzi cloud servermi s Linuxom je nutné prideliť sieťovej karte pripojenej k virtuálnemu switchu vlastnú privátnu IP adresu. Pre uskutočnenie tohto úkonu je nutné pripojiť sa na cloud server cez SSH alebo cez zotavovaciu konzolu. Pri systémoch Linux je ďalej možné nakonfigurovať sieťovú kartu tak dočasne (až do ďalšieho reštartu), ako aj trvalo.
Pre dočasnú konfiguráciu karty, pre diagnostické účely alebo overenie a otestovanie jej funkčnosti, postupujte nasledovne:
 1. Spustite z príkazového riadku príkaz  ifconfig napr. takto:
  ifconfig <interface> <ip_address> netmask <netmask>
  kde:
  <interface> je karta, ktorá sa má nakonfigurovať (eth0, eth1, eth2);
  <ip_address> je privátna IP adresa, ktorú chcete nekonfigurovať;
  <netmask> je maska podsiete, ktorá sa má použiť;
  (napr. ifconfig eth2 95.110.153.24 netmask 255.255.255.0 sa nakonfiguruje karta "eth2" s IP "95.110.153.24" a maskou podsiete "255.255.255.0").
 2. Spustite z príkazového riadku
  ifconfig <interface>
  pre kontrolu správnej konfigurácie karty (napr. ifconfig eth2 pre kontrolu nového nastavenia na karte eth2).
Pre trvalú konfiguráciu sieťového rozhrania postupujte nasledovne:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.99
netmask 255.255.255.0

 1. Spustite z príkazového riadku
  nano /etc/network/interfaces
  pre editovanie konfiguračného súboru.
 2. Upravte súbor zadaním údajov IP, ktoré ste si v predchádzajúcej fáze zaznamenali pre sieťovú kartu, ktorú chcete nakonfigurovať. Pripomíname, že pre posun vo vnútri textového súboru môžete použiť šípky a pre zadanie nového textu ho stačí pridať za existujúce riadky (na príklade je konfigurovaná sieťová karta eth0 s IP adresou siete 192.168.0.99 a netmaskou 255.255.255.0)
 3. Po zadaní všetkých údajov stlačte "CTRL+O" pre uloženie zmien a následne "CTRL+X" pre ukončenie editoru.
Pre pridelenie IP adresy existujú pravidlá, ktorými by ste mali riadiť, aby nedošlo k žiadnym problémom.

Zopakujte vyššie popísanú operáciu pre všetky cloud servery, ktoré sú súčasťou siete, ktorú konfigurujete. Pripomíname, že IP adresa vybraná pre cloud server vašej siete musí byť jednoznačná, pretože v opačnom prípade by mohlo dôjsť ku konfliktu IP, čím by došlo k vyradeniu cloud serverov s rovnakou IP adresou zo siete.