COMPUTING > Cloud Servery > Virtuálne switche a privátne siete > Přístup ke cloud serverům přes IP

9.4 Přístup ke cloud serverům přes IP Cloud Server Pro service guide

Ak je sieť nakonfigurovaná správne, cloud servery, ktoré k nej patria, sú schopné komunikovať prostredníctvom príslušných IP adries. To znamená, že ak sa pripojíte k akémukoľvek cloud serveru siete, budete schopný pristúpiť na všetky ostatné servery pomocou príslušných IP. Vďaka tomu vám stačí iba jeden prístupový bod pre všetky cloud servery súkromnej siete: nakonfigurovaním iba jedného cloud servera pre pripojenie k internetu (tj. s verejnou IP adresou) sa budete môcť dostať na akýkoľvek cloud server danej súkromnej siete.
Ďalej budete môcť z akéhokoľvek cloud serveru súkromnej siete spravovať všetky ostatné cloud servery prostredníctvom prístupu cez RDP (alebo SSH). Ďalší príklad prístupu: v rámci cloud serverov Windows sa môžete napríklad dostať ku všetkým diskovým prostriedkom všetkých serverov siete cez Start > Run > zadaním \\IPdelcloudserver\C$ alebo \\IPdelcloudserver\D$ podľa diskovej jednotky, ku ktorej sa chcete pripojiť.
V prípade ak bude táto operácia neúspešná, skontrolujte, či ste aktivovali zdieľanie diskov.

Jednoduchým a účinným systémom pre kontrolu správnej konfigurácie siete aktívneho pripojenia cloud serverov je príkaz Ping:
  1. Na cloud serveri Windows prejdite na Start > Run, zadajte "cmd" a stlačte Enter. Otvorí sa okno s príkazovým riadkom, v ktorom musíte zadať ping 192.168.0.110 a potom stlačiť Enter. IP nasledujúca po príkaze ping je IP servera siete, s ktorou chcete komunikovať. Ak bude mať žiadosť kladnú odozvu, zobrazí sa riport odoslaných a prijatých balíčkov; v opačnom prípade sa objaví hláška "žiadosť vypršala".
  2. Na cloud serveri Linux zadajte ping -c1 192.168.0.20 a stlačte Enter. IP adresa nasledujúca za príkazom ping je IP servera siete, s ktorou chcete komunikovať a -c1 znamená, že bude uskutočnený jeden pokus. V prípade, že bude mať žiadosť kladnú odozvu, zoznam odoslaných a prijatých balíčkov bude mať hodnotu inú ako 0.