Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Konfigurácia Multi IP na existujúcom cloud serveri Linux

10.2.3 Konfigurácia Multi IP na existujúcom cloud serveri Linux Cloud Server Pro service guide

Pred samotnou konfiguráciou je potrebné v Control paneli priradiť verejné IP adresy exitujúcemu cloud serveru.

Potom je ich možné nakonfigurovať v sieťovom rozhraní vášho cloud servera Linux:
 
 • Pripojte sa ku cloud serveru Linux cez Zotavovaciu Konzolu,
 • Spustite z príkazového riadku system-config-network,
 • V grafickom rozhraní sa presuňte pomocou šípok a klávesu <Tab> na Device Configuration a stlačte "Enter",

 • Otvorí sa zoznam prítomných sieťových rozhraní: presuňte sa na <New Device> a stlačte "Enter",

 • Zvoľte "Ethernet" a potvrďte zvolením "Add",
 • Zvoľte pole Name, napríklad v eth0:1 s uvedením toho, že ide o prvý alias pre sieťové rozhranie eth0, v poli "Device" zadajte príslušné sieťové rozhranie (v tomto prípade eth0), v poli "Static IP" zadajte IP adresu, ktorú chcete aktualizovať, a v poli "Netmask" použitú masku podsiete. Potvrďte pomocou "OK", uložte ("Save") a ukončite ("Quit").

 • Pre vytvorenie konfiguračného súboru spustite príkaz nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1 (pre alias sieťového rozhrania eth0:2 jednoducho v príkaze nahraďte eth0:1 reťazcom eth0:2),
 • Do súboru zadajte údaje predtým zaznamenanej verejnej IP pre sieťové rozhranie, ktoré chcete konfigurovať. Pripomíname, že pohybovať sa vo vnútri textového súboru môžete pomocou šípok a pre zadanie nového textu ho stačí pridať za existujúci riadok (v našom príklade konfigurujeme prvú dodatočnú IP na sieťovom rozhraní s IP 95.110.162.52),
   

  DEVICE=eth0:1
  IPADDR=95.110.162.52
  NO_ALIASROUTING=yes
  ONPARENT=yes

 • Po zadaní všetkých údajov stlačte "Ctrl+O" pre uloženie zmien, a potom "Ctrl+" pre ukončenie editora. IP uvedenú v parametre IPADDR uvedenou v príklade nahraďte dodatočnú IP adresu adresou pridelenou v Control paneli. Druhá dodatočná IP musí byť uvedená v DEVICE eth0:2, tretia v eth0:3 atd ...,
 • Pre aplikovaniíe zmien jednoducho spustite /etc/init.d/network restart,
 • Ak by ste chceli využívať system-config-network z príkazového riadka, pripojte sa cez SSH a spustite yum -y install system-config-network-tui.

V tejto chvíli je cloud server Linux správne nakonfigurovaný pre Multi-IP.
 
Konfiguráciu IP adries v sieťovom rozhraní cloud servera je nutné zopakovať pri každej zmene týkajúcej sa verejných IP adries.